Pojištění technických rizik

Pojištění elektronických zařízení

Pojišťují se jednotlivá zařízení nebo jejich soubory uvedené v pojistné smlouvě včetně jejich příslušenství. Kryje náhlé poškození nebo zničení pojištěného zařízení jakoukoli nahodilou událostí, která není v pojistné smlouvě vyloučena. Lze sjednat doplňkové pojištění pro případ vynaložení vícenákladů v důsledku přerušení nebo omezení provozu pojištěného zařízení, jehož příčinou byla pojistná událost nastalá na pojištěném zařízení.


Pojištění strojů a zařízení

Pojištění pro případ poškození nebo zničení stroje (v případě jakékoli nahodilé události, která omezuje nebo vylučuje jeho funkčnost a není   pojistnými podmínkami vyloučena). Pojišťují se jednotlivé stroje nebo jejich soubory uvedené v pojistné smlouvě včetně jejich příslušenství.


Stavebně montážní pojištění

poskytuje ochranu proti nebezpečím, které mohou vzniknout na konkrétní stavbě při stavebních nebo montážních činnostech vyjma těch, která jsou z pojištění vyloučena a kryje i jiné náklady, vzniklé v souvislosti s pojistnou událostí, pokud je to v pojistné smlouvě uvedeno a je pro ně stanovena samostatná pojistná částka (jde např. o náklady na odstranění suti apod.)


Pojištění úniku kapaliny z technického zařízení

vztahuje se na poškození nebo zničení pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí vodou unikající z vodovodních zařízení nebo nádrží, kapalinou nebo párou unikající z ústředního nebo dálkového topení, médiem z klimatizačních systému, popř. i hasícím médiem ze samočinných hasících zařízení


Pojištění pro případ poškození nebo zničení obsahu uloženého v chladícím zařízení

pojištění se sjednává pro případ poškození obsahu chladícího zařízení v důsledku nenahlášeného výpadku elektrického proudu, nezaviněného pojištěným nebo funkční poruchou chladícího zařízení