Pojištění odpovědnosti

Pro případ potřeby uhradit škodu způsobenou jinému subjektu, k níž došlo v souvislosti s podnikatelskou činností.


Pojištění obecné odpovědnosti za škodu

kryje věcné, finanční a jiné škody, které pojištěný způsobil jinému subjektu v souvislosti s jeho podnikatelskou činností. Zahrnuje odpovědnost za škodu způsobenou na věci, na zdraví nebo životě a odpovědnost za následnou finanční škodu


Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku

kryje škody, které byly způsobeny výrobky uvedenými na trh v době trvání pojištění, v případě, že pojištěný za takovou škodu na základě právního předpisu odpovídá


Pojištění profesní odpovědnosti

kryje škody způsobené třetí osobě převážně odbornými profesemi, jako jsou advokáti, architekti, lékaři, autorizovaní inženýři, daňoví poradci, auditoři, účetní, notáři, pojišťovací agenti a makléři. Pojištění profesní odpovědnosti se týká především činností charakteru duševní práce.


Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů společnosti

kryje finanční škodu způsobenou třetí osobě porušením povinnosti vyplývající z postavení člena statutárního nebo dozorčího orgánu nebo manažera obchodní společnosti nebo družstva


Pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce

zabezpečuje odpovědnost silničního dopravce vůči třetí osobě pro případ poškození a odcizení věcí svěřených dopravci k přepravě.


Pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení

pojištění profesní odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, obsahující pojištění profesní odpovědnosti, pojištění obecné odpovědnosti, pojištění odpovědnosti za výrobek. Kryje právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu provozovatele zdravotnického zařízení (privátní ordinace lékařů, lékárny, nemocnice či sanatoria, a to jak nestátní, tak i státní)