Pojištění majetku

Živelní pojištění

Pojištění pro případ poškození nebo zničení v pojistné smlouvě uvedených movitých nebo nemovitých věcí těmito pojistnými nebezpečími:

 • požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, jeho části či nákladu
 • povodeň nebo záplava
 • vichřice nebo krupobití
 • sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv či zřícení sněhových lavin
 • pád stromů, stožárů či jiných předmětů
 • tíha sněhu nebo námrazy (v případě pojištění budov)
 • zemětřesení
 • náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu
 • voda vytékající z vodovodních zařízení


Pojištění pro případ odcizení

 • pojištění zahrnuje nebezpečí krádeže vloupáním, při kterém pachatel   prokazatelně překonal překážky, chránící pojištěnou věc před odcizením
 • pojištění lze sjednat i pro pojistné nebezpečí odcizení věci loupeží a úmyslné   poškození nebo zničení věci (vandalismus)
 • předmětem pojištění mohou být všechny movité věci, které lze pojistit jak   uložené v místě pojištění, tak i při přepravě poslem, stavební součásti i věci   zaměstnanců, které se obvykle nosí do zaměstnání