Důchodové spoření a penzijní připojištění

Od počátku roku 2013 existují v důsledku důchodové reformy tyto možnosti spoření na důchod:


 • důchodové spoření - II.pilíř
 • doplňkové penzijní spoření, které společně s penzijním připojištěním tvoří III. pilíř

Co je důchodové spoření – II. pilíř

Účastníci druhého pilíře si na svůj účet důchodového spoření převádí 3 % z prostředků, které odvádí formou sociálního pojištění státu. Podmínkou je, že si k této částce budou sami přidávat 2 % z hrubé mzdy. Celkových 5 % si tedy spoří na svém účtu u penzijní společnosti v důchodových fondech, které prostředky dále zhodnocují dle zvolené strategie.

Prostředky jsou ve druhém pilíři vázané až do odchodu účastníka do důchodu. Při dosažení důchodového věku se tyto prostředky převedou do klientem zvolené pojišťovny, která je bude následně vyplácet dle jeho rozhodnutí k státnímu důchodu.

Při podpisu smlouvy o důchodovém spoření se tedy zavážete k tomu, že po zbytek vaší výdělečné činnosti až do přiznání starobního důchodu ze základního důchodového pojištění (prvního pilíře) bude část vašeho pojistného odváděna na váš individuální účet u penzijní společnosti. Tato část představuje 3 procentní body z celkové sazby pojistného, která je 28 %. Současně se zavážete, že po uvedenou dobu budete platit zvýšenou sazbu pojistného, a to o dodatečné 2 procentní body, které budou rovněž převáděny na váš individuální účet u penzijní společnosti.

Po dosažení důchodového věku vám vzniká nárok na převod prostředků z druhého pilíře, jako úhrada jednorázového pojistného na pojištění důchodu. Dávky z důchodového spoření vám totiž nevyplácí penzijní společnosti, ale pojišťovna jako pojistné plnění ze smlouvy o pojištění důchodu. Z okruhu pojišťoven si tedy zvolíte jednu, se kterou uzavřete smlouvu. Zvolenou pojišťovnu, ani zvolený druh důchodu nelze později měnit. Penzijní společnost uhradí jednorázové pojistné na pojištění důchodu nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zaregistrování pojistné smlouvy o pojištění důchodu v Centrálním registru smluv.


Druhy důchodů ze kterých je možno volit:

Doživotní starobní důchod
bude vám vyplácena doživotní renta.

Doživotní starobní důchod s pozůstalostním důchodem na 3 roky

do konce života vám bude vyplácena renta. Měsíční částka je u tohoto typu vyplácení nižší, než u první varianty. Další 3 roky bude vyplácena renta určenému dědici.

Starobní důchod na dobu 20 let

odpovídající část naspořené částky vám bude vyplácena pravidelně každý měsíc po dobu 20 let.


Jak je to při úmrtí účastníka II. pilíře

Při úmrtí ve spořící fázi
prostředky se stávají předmětem dědictví:

 • pokud je dědicem nezletilá osoba, naspořené prostředky ve výši jejího dědického podílu se použijí na sirotčí důchod vyplácený po dobu 5 let.
 • pokud je dědicem zletilá osoba, která je účastníkem II. pilíře, prostředky ve výši jejího dědického podílu budou převedeny na smlouvu o důchodovém spoření tohoto dědice.
 • pokud je dědicem zletilá osoba, která není účastníkem II. pilíře, prostředky ve výši jejího dědického podílu budou vyplaceny penzijní společností jednorázově přímo tomuto dědici.

Při úmrtí ve výplatní fázi

zde dědictví naspořené částky záleží na zvoleném typu výplaty:

 • Doživotní starobní důchod

  po smrti účastníka nevzniká dědický nárok

 • Doživotní starobní důchod pozůstalostním důchodem na 3 roky

  při úmrtí účastníka vyplácí pojišťovna po dobu 3 let oprávněné osobě pozůstalostní rentu

 • Starobní důchod na dobu 20 let

  pokud došlo k úmrtí účastníka před dnem ukončení výplaty, stává se finanční hodnota zůstatku pojištění předmětem dědictví


Co je doplňkové penzijní spoření – III. pilíř

Od ledna 2013 nemohou již občané vstupovat do penzijního připojištění které zajišťovaly tzv. transformované fondy (mohou jej ale nadále využívat), ale mohou využít doplňkové penzijní spoření, tzv. účastnické fondy a spořit tak dále s podporou státu.

Účastnické fondy přinášejí možnost spoření na důchod ve třetím pilíři a nabízejí potenciálně vyšší zhodnocení oproti penzijnímu připojištění (transformované fondy), neboť pro ně platí volnější pravidla investování. Účastník si může volit strategii spoření, což mu může přinést vyšší výnos, ovšem ponese i investiční riziko s tím spojené. Naproti tomu účastníci transformovaných fondů mají garanci nezáporného výnosu.


Jaké přináší spoření ve III. pilíři výhody

 • Veškeré prostředky směřují na Váš individuální účet, kde se po celou dobu společně s výnosy akumulují, při vzniku nároku na dávky se účet v celém objemu použije k jejich výplatě
 • Prostředky spoření na penzi ve třetím pilíři mohou plynout nejen od Vás, ale i od Vašeho zaměstnavatele
 • Můžete změnit výši svého příspěvku dle Vaší aktuální finanční situace. Můžete dokonce požádat o odklad či přerušení splácení
 • Ve prospěch účastníků penzijního spoření třetího pilíře se ze státního rozpočtu poskytují státní příspěvky. Ty jsou na váš účet připisovány automaticky za každý řádně a včas zaplacený měsíční příspěvek. Při měsíčním příspěvku v rozmezí 300 až 999 Kč z vaší strany, činí výše měsíčního státního příspěvku částku 90 Kč plus 20 % z částky přesahující 300 Kč. Při částce 1000 a více Kč měsíčně pak činí měsíční státní příspěvek 230 Kč
 • Část příspěvků na doplňkové penzijní spoření si můžete odečíst od daňového základu. Maximální částka, o kterou můžete svůj daňový základ snížit, je 12 000 Kč. Nárok na odpočet z daně vzniká při měsíčním příspěvku nad 1 000 Kč nebo u srovnatelných jednorázových ročních vkladů
 • Stát svazuje penzijní společnosti jasně danými předpisy a ty podléhají dozoru ze strany České národní banky a Ministerstva financí

Chcete vědět více?