Investování do fondů

Podílové fondy patří v západním světě mezi oblíbené a dostupné investiční nástroje. Díky své jednoduchosti a schopnosti diverzifikovat rizika jsou vhodné pro začínající investory. Přísná kontrola jak na evropské, tak na regionální úrovni minimalizuje riziko
více...

Podílové fondy patří v západním světě mezi oblíbené a dostupné investiční nástroje. Díky své jednoduchosti a schopnosti diverzifikovat rizika jsou vhodné pro začínající investory. Přísná kontrola jak na evropské, tak na regionální úrovni minimalizuje riziko.

Otevřené podílové fondy fungují tak, že od investorů získávají finanční prostředky, za které je jim vydán určitý počet podílových listů. Množství závisí na ceně podílového listu a výši poplatků, přičemž cena podílového listu je určena čistým obchodním jměním fondu na jeden podílový list.

Cena podílového listu se v čase mění. S růstem hodnoty podílu stoupná hodnota investorem držených podílových listů, který tak dosahuje zisku. Podílový fond využívá zisk v zásadě dvěma způsoby. Prvním je reinvestice, kdy fond všechny své zisky používá pro další investování a hodnota podílového listu se tak neustále zvyšuje. Druhým je výplata dividendových výnosů, kdy fond každý rok všechen zisk vyplatí podílníkům a cenu podílového listu sníží na výchozí úroveň. Nutno říci, že na trhu převažují fondy s reinvesticí zisku. Při zpětném prodeji podílových listů, který obvykle trvá pouze několik dní, je zpravidla investiční společností účtován poplatek, který se vypočítává z hodnoty prodávaných podílových listů.

Subjekty kolektivního investování (investiční a podílové fondy) se různí v druhu a poměru aktiv, do kterých investují tím, jakou volí svou investiční strategii. Zřetelnou deklarací investiční strategie je tak investorům poskytována transparentní nabídka.

Jak postupovat,
pokud hodláte investovat do fondů

Získejte dostatek informací. 

Vyžádejte si informační materiály, statut fondu a údaje o dosahovaných výsledcích. Ptejte se na podmínky investování a možná rizika.

Uzavřete smlouvu. 

Na základě smlouvy o prodeji podílových listů nakupte požadovaný počet podílových listů.

Složte peníze na účet.

Po podpisu smlouvy zašlete na BÚ vybraného fondu peněžní prostředky. Pozornost věnujte správnému variabilnímu a specifickému symbolu dané platby, bez kterých vám investiční společnost nebude moct připsat podílové listy a odeslat potvrzení o uskutečněné transakci.

Nebojte se investovat znovu

Jako podílník máte možnost kdykoliv nakoupit další podílové listy, jejichž emise je neomezená. 

Sledujte vývoj investice.

Základním ukazatelem hodnocení výkonnosti otevřených podílových fondů je čisté obchodní jmění, neboli NAV. Vyjadřuje hodnotu investičního majetku připadající na jeden podílový list. Pokud je například 1. ledna hodnota NAV 1000 Kč a 31. prosince 1075 Kč, pak investiční fond za jeden rok zhodnotil vložené prostředky o 7,5 %. Zisku dosáhnete v době, kdy své podíly ve fondu prodáte. Hodnota výnosu odvisí od nákupní a prodejní ceny a poplatků investičního fondu.

Bez problémů prodávejte. 

Investiční společnost je vždy povinna vaše podílové listy odkoupit. Odkoupení lze učinit pouze na základě žádosti o odkoupení cenných papírů. 

Podílové fondy a základní členění

Podílové fondy jsou prostředkem kolektivního investování a základní princip spočívá v tom, že  investoři svěřují své prostředky profesionálnímu správci (investiční společnosti), který je za odměnu spravuje a zhodnocuje
více...

Podílové fondy jsou prostředkem kolektivního investování a základní princip spočívá v tom, že  investoři svěřují své prostředky profesionálnímu správci (investiční společnosti), který je za odměnu spravuje a zhodnocuje. Základním dokumentem, který upravuje fungování a strategii fondu je statut fondu, který je nedílnou součástí každého podílového fondu a na jeho dodržování dohlíží depozitář a regulátor, v České republice tedy Česká národní banka.

Podílový fond nemá na rozdíl od investičního fondu právní subjektivitu. Laicky vyjádřeno je to  jakýsi koš, který sdružuje aktiva a je spravován investiční společností. Základní jednotkou fondu je podílový list (dále PL), jehož hodnota odpovídá podílu investovaných prostředků na vlastním jmění fondu. Kurz PL dává přesnou informaci o tom, jak se mění zhodnocení portfolia fondu.

Otevřené podílové fondy nabízí velmi zajímavou kombinaci výnosu, rizika a likvidity a díky široké nabídce si může najít ten pravý fond každý.

Jaké jsou výhody investování do zahraničního podílového fondu ?

Většina zahraničních fondů je registrována v Lucembursku a Irsku, kde fondy neplatí daň ze zisku. K tomu zahraniční fondy se často opírají o větší informační a analytické zázemí, které je nezbytné pro tvorbu kvalitního portfolia. Oproti tomu fondy registrované v České republice platí daň 15 %.

Základní členění podílových fondů

Výše zmíněná variabilita podílových fondů dává tušit, že existuje mnoho hledisek, dle kterých lze tyto fondy rozlišovat. Základním prvkem rozlišování podílových fondů je členění dle

Struktury portfolia a investiční strategie na:

Fondy peněžního trhu, dosahují zhodnocení svěřených prostředků pomocí investic na peněžním trhu a trhu dluhopisů. Investice do fondu peněžního trhu nese minimální riziko a lze ji považovat za výhodnější alternativu vkladů u bank. Investiční horizont bývá 6 měsíců.

Dluhopisové fondy, investují na trhu dluhopisů a obligací minimálně 2/3 svého portfolia. Fond může investovat i do akcií, jejichž podíl ovšem nesmí přesáhnout desetinu všech aktiv. Zde jsou výnosy spjaty s pohybem úrokových sazeb, které ovlivňují cenu dluhopisů a obligací držených v portfoliu. Obecně platí, že pokud úrokové sazby klesají, ceny obligací rostou a naopak. Investiční horizont je 2 roky.

Akciové fondy, investují na akciovém trhu nejméně 2/3 svých aktiv. Portfolio tvoří akcie, podílové listy a další instrumenty nesoucí akciové riziko. Bývají dlouhodobě nejvýnosnější. Zisky však mohou být ovlivňovány krátkodobými výkyvy (i přes 30 %). Tradičně se jedná o dlouhodobou investici s minimálním investičním horizontem pěti let.

Smíšené (balancované) fondy, investují do různých aktiv. Limity pro podíl jednotlivých investičních instrumentů nejsou stanoveny. Strukturu svého portfolia fond může pružně měnit podle situace na trhu. V době růstu jsou preferovány převážně akcie, při stagnaci dluhopisy a pokladniční poukázky. Investiční horizont bývá 3 roky.

Fondy fondů, investují min. 2/3 majetku do PL nebo akcií jiných otevřených podílových fondů. Rozložením aktiv do ostatních OPF je možné využít několika druhů investičních strategií zároveň a tím diverzifikovat možné riziko. Nevýhodou je zde zdvojení všech poplatků. Ty se platí jak fondům v portfoliu, tak samotnému fondu. Investiční horizont jsou 3 roky.

Zajištěné (garantované) fondy, investorovi garantují návratnost části nebo celé investice nebo  minimální zaručený výnos v přesně daném investičním období. Výhodou je omezení možnosti ztráty, která je ovšem vykoupena nižším výnosem. Zajištěný výnos bývá uváděn za celé období trvání fondu, nikoliv za každý rok.

Podle investiční strategie:

Teritoriálně zaměřené (americké, asijské, rozvíjejících se ekonomik, nižší diverzifikace – vyšší riziko), Sektorové(sledují určitý ekonomický sektor – finance, technologie, nižší diverzifikace - vyšší riziko), Etické fondy (např. fondy ekologické), Velkých hráčů (Blue Chips fondy - investují do renomovaných značek - zpravidla bezpečnější akciové investice), Rozvíjejících se ekonomik (zaměřené na lokality s dlouhodobě vysokým potenciálem růstu -  delší investiční horizont), Total/Absolute Return (snahou je udržení hodnoty i v nepříznivých podmínkách na trzích), Dividendové (hlavním úkolem je poskytovat investorovi pasivní příjem z dividendového výnosu akcií, popř. z úroků dluhopisů. Investor získává příjem nikoliv pouze při prodeji cenných papírů), Životního cyklu.

Dle cílové skupiny investorů :

Mass retail (určené pro širokou veřejnost - nízké limity minimální investice), Proinstitucionální investory (určené pro korporace a orgány státní správy), Kvalifikovaných investorů (specifická kategorie fondů - vzhledem k platné legislativě lze tyto produkty využít k profinancování příležitostí, které by klasické produkty nedokázaly pojmout, např. do umění, veteránů, vína aj. Fondy kvalifikovaných investorů mívají charakter neveřejných nabídek. Podmínkami fondu kvalifikovaných investorů jsou minimálně 2, maximálně 100 investorů a pevně daná minimální investice jednoho podílníka). 

Jaké výhody nabízí investování do otevřených podílových fondů

Výnosový potenciál Investování v podílovém fondu má, v porovnání s termínovanými nebo spořícími účty bank, reálnou šanci přinést klientovi z dlouhodobého hlediska vyšší výnos
více...

Výnosový potenciál

Investování v podílovém fondu má, v porovnání s termínovanými nebo spořícími účty bank, reálnou šanci přinést klientovi z dlouhodobého hlediska vyšší výnos. Výše zhodnocení závisí na podmínkách na finančním trhu a volbě investiční strategie. Shromážděním vkladů od mnoha investorů může správce fondu rozložit portfolio fondu do různých investičních instrumentů, čímž minimalizuje riziko portfolia.

Otevřené podílové fondy nabízejí oproti jiným investicím řadu výhod:

Usnadňují rozhodování, kam investovat

Dělí se podle typů aktiv a investor si tak může vybrat, jestli peníze vloží do konzervativnějších dluhopisů, anebo do rizikovějších akcií, které z pravidla přinášejí vyšší výnos.

Nabízí profesionální správu majetku

Správcovské investiční společnosti zaměstnávají řadu analytiků a portfolio manažerů. Jejich náplní je vyhledávání nejatraktivnějších investiční příležitostí. Objem spravovaných prostředků fondům umožňuje investovat do cenných papírů, které si sami koupit nemůžete a některé investice mohou fondy provádět za výhodnějších podmínek. Ve fondu vaše investice spravuje špičkový portfolio manažer s řadou let profesionálních zkušeností.

Omezení rizika

Portfolia fondů tvoří mnoho variant cenných papírů, takže propad ceny některého z nich má na celkový výnos malý vliv. Máte k dispozici širokou škálu fondů s různou rizikovostí.

Fondy umí velice dobře snížit a diverzifikovat riziko tím, že nesázejí pouze na jeden konkrétní titul. Čím širší mají investiční zaměření, tím více dokážou snížit rizika poklesu. Fondy jsou regulovány dozorovými orgány na evropské úrovni.

Vysoká likvidita

Zatímco například u termínovaných vkladů v bance můžete úspory vybrat až po uplynutí stanovené doby, vaše podílové listy investiční společnost odkoupí kdykoliv. Většina fondů má denní likviditu, což znamená, že jejich cena se vypočítává každý den a každý den je možné je koupit a odprodat za tržní cenu.

Další výhody

 • Neomezená časová působnost fondu
 • Neomezené množství emitovaných podílových listů
 • Široký výběr investičních strategií
 • Výnosy z fondů se po 3 letech držení nedaní
 • Lze si vybrat i ze zajištěných fondů, které vás finančně neohrozí v případě poklesu ceny
 • Velmi podrobné a dostupné informace o fondech
 • Lze spořit pravidelně anebo čerpat rentu

Mezi nevýhody patří

 • Vklady nejsou pojištěny
 • Investici je nutné vnímat dlouhodobě
 • Poplatky za nákup a správu portfolia

Výběr fondu a investiční strategie

Při výběru podílových fondů by jste se měli řídit základními pravidly investování na kapitálovém trhu a zvažovat veškerá rizika, která může daná investice přinést – např. politické, měnové, kurzové, či úrokové, snížené likvidity aj
více...

Při výběru podílových fondů by jste se měli řídit základními pravidly investování na kapitálovém trhu a zvažovat veškerá rizika, která může daná investice přinést – např. politické, měnové, kurzové, či úrokové, snížené likvidity aj.

Co je třeba znát a vědět, abyste neutrpěli ztrátu? Dříve, než si vyberete z nabídky podílových fondů a vyberete svou investiční strategii, si odpovězte na následující tři otázky:

Na jak dlouho chci investovat?

Pokud víte, že nebudete své peníze potřebovat během příštích tří až pěti let, můžete využít fondů s dlouhodobým růstovým potenciálem – akciových nebo smíšených. Pokud je doba kratší než 3 roky, využijte dluhopisové fondy nebo fondy fondů. Nepřesahuje-li investiční horizont 1 rok, využijte fondů peněžního trhu.

Jak velké riziko jsem ochoten/ochotna podstoupit?

Vysoké zisky bez rizika neexistují. Proto, čím větší riziko, jež spočívá ve výši krátkodobého cenového výkyvu, jste ochotni podstoupit, tím větší zisk můžete očekávat. Pokud jste schopni krátkodobě akceptovat třicetiprocentní pokles investice, zvolte akciový fond. Pro střední míru rizika zvolte smíšený fond nebo fond fondů. Podprůměrné riziko reprezentují dluhopisové fondy. Pokud riziko vůbec nevyhledáváte, využijte fondů peněžního trhu.

Jaký je hlavní cíl mé investice?

Má-li vaše investice dlouhodobý charakter, jako je například spoření, můžete své prostředky vložit do akciových nebo smíšených fondů. Chcete-li své peníze chránit proti devalvaci, zvolte fondy investující do zahraničních cenných papírů a měn. Pravidelný příjem z vaší investice vám nabídnou dluhopisové fondy a pokud pouze hledáte zabezpečení proti inflaci, splní váš cíl fond peněžního trhu.


Dále si odpovězte na otázku, jaký jste typ investora

Konzervativní investor

není zastánce rizika, preferuje zachování hodnoty majetku. Investice zaměřuje na podílové fondy peněžních či dluhopisových trhů, které vykazují téměř minimální výkyvy kurzů.

Spekulativní investor

cílí na vysoké zisky, z toho důvodu jde za akciovými podílovými fondy. Je obeznámen s rizikem a je hráč, kterého neovlivní jeden nepříznivý vývoj na trzích. Naopak nízké kurzy ho pobízejí k dalším nákupům.

Agresivní investor 

je kombinací obou výše zmíněných. Nebojí se investovat do podílových fondů, avšak riziko toleruje pouze do určité míry. Z toho důvodu jsou pro něj podílové fondy svou variabilitou tou nejvhodnější možnou investicí. 

Mám investovat jednorázově, či na pravidelné bázi ?

Popularita pravidelného investování se rok od roku zvyšuje
více...

Popularita pravidelného investování se rok od roku zvyšuje. Lidé se již při vytváření rezerv nespoléhají pouze na tradiční produkty, ale stále častěji využívají možnosti pravidelného investování do podílových fondů, které nahrazuje roli dynamického spoření tím, že zahrnuje do spořících plánů akciovou složku. Ta bývá v penzijních fondech silně potlačena. Navíc díky nízkým vstupním částkám je pravidelné investování snadno dostupné pro širokou veřejnost.

Obecně platí, že nejběžnějším a nejjednodušším krokem, jak ochránit své investice před nečekanými propady, je již od počátku diverzifikovat portfolio mezi konzervativní a dynamické instrumenty (např. mezi dluhopisy a akcie).

Nabízí se Vám však i jiná a častokrát účinnější metoda, kterou je: 

Pravidelné investování

Pravidelným investováním můžete zmírnit dopad kolísavosti trhů, či ji využít ve svůj prospěch. Přináší výraznější efekt v případě investic do rizikověji zaměřených fondů, zejména akciových, kde případné poklesy nejsou díky pravidelnému investování tolik výrazné.

Hlavní zásadou, jak dosáhnout stanovených cílů, je dodržovat investiční disciplínu

bez ohledu na to, zda trhy v daném okamžiku rostou nebo klesají.

Kouzlo pravidelného investování spočívá v tom, že v období velkého růstu na trzích jsou za peníze, které svěříte fondu, nakoupeny podílové listy, které mají v tu chvíli větší hodnotu a tudíž jich nakoupíte méně (i když dráže). V dalším období zase naopak ceny na trzích klesají a vy za stejnou sumu, kterou pravidelně investujete, nakoupíte více těchto aktuálně levnějších podílových listů. Když se pak v dlouhodobějším horizontu několika let tyto cykly střídají, hodnota vašich aktiv postupně roste.


Otázky a odpovědi

Proč investice formou pravidelného investování dává smysl?

V rámci cílené snahy tvorby rezerv je pro Vás vhodnější začít co nejdříve a pravidelně i s malými částkami. Pravidelným investováním dochází k průměrování nákladů, při kterém nejvíce nakupujete za nejlevnější ceny a za ceny vysoké naopak méně. Navíc díky nízkým minimálním částkám je pravidelné investování vhodné pro kohokoliv.

Kolik pravidelné investování stojí na poplatcích a jakých způsobem jsou placeny?

Největším nákladem je vstupní poplatek. Ten se u pravidelných investic hradí obdobně jako u jiných produktů z cílové částky, tedy celkové sumy vkladů, které chci v průběhu programu navkládat. Tento poplatek můžete uhradit buď najednou, nebo si jej nechat strhávat z prvních pravidelných vkladů.

Jak jsou zdaněny pravidelné investice do podílových fondů?

Nově od roku 2014 fyzické osoby nemusejí zdaňovat výnos z cenných papírů v případě, že mezi nákupem a prodejem uběhly alespoň 3 roky, dříve platilo 6 měsíců. Doba se posuzuje pro každý nákup a prodej zvlášť, takže při výběrech realizujete zisk nejprve z nejdříve nakoupených podílových listů. Pro drobné investory bude pro prodej cenných papírů (pokud nejsou obchodním majetkem společnosti) platit výjimka ve výši ročního limitu 100 000 Kč. Pro cenné papíry pořízené v roce 2013  a dříve a prodané v roce 2014 nadále platí současná šestiměsíční lhůta.

Co jsou fondy životního cyklu?

Jedná se o investice, které jsou nejprve spíše dynamické, tedy investují především do akciové složky, ale s ubíhajícím časem a blížícím se cílovým datem investora se portfolio stává postupně více konzervativním, snižuje se jeho rizikovost přeléváním z akciové složky do dluhopisů a peněžního trhu. Investiční portfolio se takzvaně přizpůsobuje životnímu cyklu investora.

Jak začít investovat a definovat investiční cíle


více...

První dvě otázky, které by jste si jako potenciální investor měl položit a odpovědět na ně jsou:

 "Jakou částku chci investovat"

 "Co od investice očekávám"

Investování není pouze o žhavých tipech, ale především o vhodné strategii a k tomu je nutné správně nadefinovat investiční cíle.


1. Částka k investování. Nejprve si stanovte, jakou sumu chcete jednorázově investovat a případně jaké částky postupně přidávat, například formou měsíčních vkladů.

2. Dále je důležité určit siinvestiční horizont, tedy získat představu o tom, jak dlouho chcete nechat vaše peníze pracovat.

3. Požadovaný výnos. Je důležité si předem stanovit míru zhodnocení a mít vlastní cíl, z něhož bude vycházet vaše hodnocení. V rámci správy investic je nejdůležitější, dosáhnout stanovených investičních cílů s co největší pravděpodobností.

4. Likvidita investic,jinak tedy možnost přeměnit investici v případě nutnosti na peníze. Je důležité uvědomit si, že některé instrumenty není vhodné prodávat předčasně (s garancí nebo pevně stanoveným výnosem), protože se vztahují až ke dni splatnosti instrumentu. Proto vám doporučujeme promyslet si, jak hodně je pravděpodobné, že nastane nutnost prodat cenné papíry dříve, než plánujete.


Likvidita a zisk

Není dobré vše sázet na jedinou kartu. Investorovi se vyplatí prostředky rozložit tak, aby 10–20 % bylo uloženo pohotově (OPF peněžního trhu), 20–30 % investovat na 3–5 let (OPF obligací nebo smíšený) a zbytek uložit na delší dobu s nižším rizikem (životní pojištění, s vyšším rizikem akcie nebo akciový fond).

5. Další roli při sestavování portfolia by měla hrát míra znalostí a zkušeností investora. Vždy by jste měli dobře rozumět investiční strategii a chápat základní souvislosti.

6. Posledním podstatným faktorem je zainteresovanost investora, tedy jinak řečeno, jak hodně se o své investice chcete starat a kolik času trávit sledováním např. vývoje trhů.

Dále je nutné, aby jste si stanovili investiční strategii, tedy plán alokace finančních prostředků do různých investičních instrumentů, založený na investičním horizontu, finančních cílech, toleranci k riziku a dalších faktorech. Volíte si způsob, jak hodláte zhodnocovat svůj majetek. Protože však některé zvažované faktory stojí v protikladu (vyšší výnosy proti nižším rizikům), musíte zvážit, jaké jsou vaše cíle, čemu dáváte přednost a jak své prostředky investujete.

Podle investičního horizontu strategie členíme na

krátkodobé - střednědobé - dlouhodobé

Pro krátkodobou IS (do 1 roku) jsou pro Vás vhodnými investičními nástroji např. termínované vklady, spořící účty, peněžní fondy.V horizontu 1 až 3 let jsou to pak investice do krátkodobých dluhopisů a dluhopisových fondů, zajištěných fondů, či strukturovaných dluhopisů.

U střednědobých IS (3 až 5 let) by jste se měli více rozhodovat mezi vyššími výnosy i riziky (akcie, investiční certifikáty, akciové fondy) a menšími výnosy s větší jistotou (dluhopisy).

ProIS s dlouhodobým horizontem (více než 5 let) se doporučují investice do akcií, které umožňují maximalizovat celkový výnos investice. K nim patří i investiční certifikáty a akciové fondy. Méně výnosný a jistější nástroj Vám nabídnou dlouhodobé dluhopisy.

Investor zpravidla posuzuje investici přinejmenším z hlediska tří základních faktorů (tzv. magický trojúhelník investování):

 • očekávaný výnos investice
 • očekávané riziko investice
 • očekávaný důsledek na likviditu investora

Investor se vždy pohybuje uvnitř tohoto trojúhelníku, jež názorně ukazuje, že nikdy nelze dospět k ideální investici, která by současně maximalizovala výnos, byla by zcela bezpečná a bylo možné ji okamžitě proměnit v hotové peníze. Podle toho, který z těchto faktorů upřednostňujete, vybíráte investiční strategii z pohledu několika dílčích skupin. 

Podle cíle

růstová – jejím cílem je především růst hodnoty investice, kdy jsou případné pravidelné roční výnosy obětovány ve prospěch očekávaného vyššího výnosu v budoucnosti (zejména akcie s vysokým potenciálem růstu, obligace, nástroje peněžního trhu)

výnosová (příjmová, důchodová) – cílem je získávat pravidelný příjem, je vhodnější při nižší inflaci, využívá dluhopisů, podílových listů, akcií investičních fondů vyplácejících dividendy nebo akcií velkých společností se stabilní dividendou

růstově výnosová

Podle vztahu k riziku a očekávání výnosu

konzervativní - strategie ochrany kapitálu, preferuje minimální riziko

vyvážená – růst hodnoty investice při přiměřeném riziku

dynamická – co nejvyšší růst hodnoty investice i při vysokém riziku, preferuje se výnos

strategie maximální likvidity – cílem je zajistit co nejvyšší likviditu investice, aby investor měl vložené prostředky obvykle za cenu nižšího výnosu snadno při ruce, krátkodobé termínované vklady, cenné papíry a hmotné investice s krátkou dobou návratnosti 

Často kladené otázky

OTÁZKA: Co znamená „riziko“ při investování do podílových fondů ? ODPOVĚĎ: Při investování do podílových fondů se může stát, že v určitém okamžiku bude mít vaše investice nižší hodnotu, než částka, kterou jste do podílového fondu vložili
více...

OTÁZKA: Co znamená „riziko“ při investování do podílových fondů ?

ODPOVĚĎ: Při investování do podílových fondů se může stát, že v určitém okamžiku bude mít vaše investice nižší hodnotu, než částka, kterou jste do podílového fondu vložili. Při správném posouzení cílů investice, ale i dalších faktorů, se však takové investiční riziko dá snížit. Účinnou ochranou před výkyvy na trzích je pravidelné investování a diverzifikace do více fondů najednou.


OTÁZKA: Co se stane, pokud by zanikla správcovská společnost ?

ODPOVĚĎ: V takovém případě se o svoje peníze nemusíte bát. Správcovská společnost zaměstnává portfolio manažery, kteří se starají o konkrétní podílový fond, ovšem majetek ve fondu nevlastní, pouze jej spravuje a vede samostatné účetnictví.V případě zániku by pravděpodobně došlo ke změně správcovské společnosti, která by peníze podílníků ve fondu nadále spravovala. Podílníci by tak o svůj majetek nepřišli.


OTÁZKA: Může mi někdo garantovat výnosy v podílovém fondu ?

ODPOVĚĎ: Vzhledem k povaze investice a vzhledem k platným zákonům pro kolektivní investování není možné výnosy z podílových fondů garantovat. Riziko kolísání hodnoty podílového listu podílového fondu však lze účinně snížit pravidelným investováním, vhodnou volbou investiční strategie a diverzifikací. 

Slovník investora

Akcie Cenný papír, který představuje podíl na majetku společnosti. Akcionář má právo na řízení společnosti, podíl na zisku (dividendu) a  na likvidačním zůstatku společnosti. Aktiva Různá forma majetku (dluhopisy, akcie, termínované vklady, komodity, nemovitosti..
více...

Akcie

Cenný papír, který představuje podíl na majetku společnosti. Akcionář má právo na řízení společnosti, podíl na zisku (dividendu) a  na likvidačním zůstatku společnosti.


Aktiva

Různá forma majetku (dluhopisy, akcie, termínované vklady, komodity, nemovitosti...)


Depozitář

Banka, která vede účty fondu i správce a dohlíží zejména na to, aby správce s penězi podílníků ve fondu správně nakládal. Kontroluje každou transakci podílového fondu a také to, zda je aktuální hodnota podílového listu fondu vypočítána v souladu s platnou legislativou a statutem/ prospektem podílového fondu.


Dluhopis

Cenný papír, s kterým je spojeno právo jeho majitele požadovat splacení dlužné částky a vyplacení výnosů z něj k určitému datu. Koupí dluhopisu půjčuje investor (majitel dluhopisu) emitentovi (ten kdo dluhopis vydává) svoje peněžní prostředky.


Kurz podílového listu (PL)

Hodnota, za kterou je možné si koupit, nebo prodat PL. U podílových fondů je shodná s hodnotou majetku fondu připadajícího na jeden PL.


Podílový fond

Majetek, který tvoří aktiva, jež jsou ve společném vlastnictví investorů.


Podílový list

Cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, který představuje podíl podílníka na podílovém fondu a se kterým jsou spojena práva podílníka plynoucí ze zákona o kolektivním investování nebo ze statutu podílového fondu.


Podílník

Majitel podílových listů.


Správcovská (investiční) společnost

Právnická osoba, jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů. K činnosti investiční společnosti je třeba povolení.


Volatilita (kolísavost)

Kolísání ceny investice. Platí, že čím vyšší jsou očekávané výnosy, tím je obvykle vyšší volatilita. Představuje výkyvy hodnoty investice v průběhu sledovaného období. Je dobré si předem stanovit, jaké výkyvy budete akceptovat a jaký maximální krátkodobý pokles hodnoty vašeho portfolia budete akceptovat. 

Informace, které Vás zajímají

Jaké zaplatím poplatky? Při nákupu fondu se platí vstupní poplatek, který se liší podle typu fondu, správce fondu a závisí také na výši investice. Dále se platí roční poplatek za správu z hodnoty majetku
více...

Jaké zaplatím poplatky?

Při nákupu fondu se platí vstupní poplatek, který se liší podle typu fondu, správce fondu a závisí také na výši investice. Dále se platí roční poplatek za správu z hodnoty majetku. Výjimečně bývá účtován poplatek při zpětném odkupu, či za přestup mezi fondy.


Oceňování fondů, NAV

Aby bylo možné mít přehled o výsledcích fondu, je majetek fondu pravidelně ohodnocován. Standartně je používána metoda prostého sčítání aktuální tržní ceny aktiv a součet je vydělen počtem emitovaných podílových listů. Tak dostaneme aktuální cenu podílového listu, na kterou poptávka a nabídka po fondu, na rozdíl od investičního fondu, nemá vliv.

Frekvence oceňování závisí na struktuře majetku fondu, způsobu řízení a zvolené strategii manažera. Standartně probíhá denní oceňování. Některé fondy se oceňují několikrát denně.


Legislativní úprava v Česku

V České republice se investování a fungování podílových fondů řídí Zákonem č. 240/2013 Sb. O investičních společnostech a investičních fondech a zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Na dodržování legislativy a konkrétních statutů dohlíží Česká národní banka. Jakýkoliv podílový fond určený k distribuci na území ČR musí být notifikován u ČNB. Licenci ČNB musí mít i další subjekty, které s podílovými fondy přijdou do styku – tj. investiční poradci, zprostředkovatelé a investiční společnosti, popř. obchodníci s cennými papíry.

Historie kolektivního investování v České republice

Pojem investiční fondy a jejich rozvoj je v naší zemi od počátků spjat s kupónovou privatizací
více...

Pojem investiční fondy a jejich rozvoj je v naší zemi od počátků spjat s kupónovou privatizací. Po revoluci se centrálně plánované hospodářství měnilo na tržní a státní podniky se pomocí kupónové privatizace přetvářely na akciové společnosti s veřejně obchodovatelnými cennými papíry. Veřejnosti se tak otevřela možnost investovat do těchto společností a získat v nich podíly buď vlastními silami nebo svěřením prostředků do rukou fondů. První vlny privatizace se směly zúčastnit pouze investiční fondy ve formě akciových společností s právní subjektivitou, účastníky druhé vlny pak mohly být i fondy podílové, tedy subjekty bez právní subjektivity založené investičními společnostmi.

Výrazné změny v investorské náladě a následný rozmach je však patrný až s počátkem nového tisíciletí, kdy do České republiky začaly masivně pronikat zahraniční subjekty kolektivního investování. Zlomovým byl rok 2004, který přinesl do oblasti fondů novinky související se vstupem do Evropské unie a harmonizací české a evropské legislativy. Pozitivními změnami bylo snížení daní u fondů, zvýšení ochrany investorů a rozšíření nabídky fondů i investičních možností.

Jak se daní příjmy z prodeje cenných papírů od roku 2014?

Od roku 2014 došlo k prodloužení časového testu, kdy se z prodeje cenných papírů neplatí daň z příjmu fyzických osob z 6 měsíců na 3 roky. Pro cenné papíry pořízené v roce 2013  a dříve a prodané v roce 2014 nadále platí současná šestiměsíční lhůta
více...

Od roku 2014 došlo k prodloužení časového testu, kdy se z prodeje cenných papírů neplatí daň z příjmu fyzických osob z 6 měsíců na 3 roky. Pro cenné papíry pořízené v roce 2013  a dříve a prodané v roce 2014 nadále platí současná šestiměsíční lhůta.


Koho se týká nový časový test?

Investice do cenných papírů jsou rok od roku více oblíbené pro řadu občanů. Správné načasování nákupu a prodeje cenných papírů přináší tolik oblíbený pasívní příjem a současně podléhá zisk z této transakce nízkému zdanění.

 • Z příjmu z prodeje cenných papírů se na rozdíl od příjmu ze závislé činnosti (ze zaměstnání) a příjmu ze samostatné výdělečné činnosti (OSVČ) neplatí sociální ani zdravotní pojištění.
 • Při splnění časového testu jsou dokonce příjmy z prodeje cenných papírů od daně osvobozeny, jestliže doba mezi nabytím a převodem cenných papírů při jejich prodeji překročí zákonem o dani z příjmu stanovenou dobu. V roce 2014 činí tato lhůta 3 roky, v roce 2013 ještě šest měsíců. Na cenné papíry pořízené tedy ještě v roce 2013 se nadále vztahuje stará šestiměsíční lhůta. Nová tříletá lhůta se vztahuje až na cenné papíry pořízené v roce 2014.

Pro osvobození musíte splnit zákonné podmínky

Daňové osvobození se týká pouze občanů, kteří nemají celkový přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti 5 % a více v posledních 24 měsících. Současně není možné osvobození využít v některých případech, např. u cenných papírů zahrnutých do obchodního majetku, na příjmy z podílu z podílu připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, který byl nebo je zahrnut do obchodního majetku, na příjmy, které plynou poplatníkovi z budoucího prodeje cenných papírů, uskutečněného v době do 6 měsíců od nabytí.

Příjem do 100 tisíc Kč - daň platit nebudete

Drobní investoři nebudou muset nový časový test v rozsahu 3 let dodržet, jestliže jejich příjem za zdaňovací období nepřekročí 100 tisíc Kč. Zjednodušeně řečeno, občan, který za rok 2014 prodá po několika měsících cenné papíry v souhrnné výši 80 tisíc Kč, tak nebude tento příjem uvádět do daňového přiznání. Pro zaměstnance to znamená, že nebude muset podávat daňové přiznání, neboť roční zúčtování daně za něj provede zaměstnavatel.

Velmi důležité však je, že hranice 100 tisíc Kč je zavedena pro příjem, nikoliv pro zisk z dané transakce (příjem - výdaj). Občané, kteří budou mít příjem z prodeje cenných papírů nad 100 tisíc Kč, a jejich zisk bude do limitu, budou muset při nedodržení časového testu podat daňové přiznání.

Jak budete danit příjem z prodeje cenných papírů?

I v současné době se stává, že není dodržen časový test u prodeje cenných papírů, neboť lze cenné papíry výhodně prodat, nebo potřebujeme ihned peníze.

V případě, že není dodržen časový test, tak je nutné zahrnout prodej cenných papírů do daňového přiznání. Vyplňuje se příloha č. 2 daňového přiznání, jedná se o příjmy dle § 10 zákona o dani z příjmu. Na co si dát při vyplňování daňového přiznání pozor?

 • Příjmem z prodeje cenných papírů je částka, za kterou byly cenné papíry prodány, výdajem je částka vynaložená s prodejem (tedy nabývací cena včetně různých poplatků). Základem daně z prodeje cenných papírů je rozdíl mezi příjmy a výdaji z prodeje cenných papírů. Např. při příjmu z prodeje za 100 tisíc Kč a výdaji 80 tisíc Kč je základ daně 20 tisíc Kč. Zjednodušeně bude daň činit 3 000 Kč (20 tisíc x 15 %), pro zjednodušení počítáme, že všechny daňové slevy a nezdanitelné položky byly vyčerpány.
 • Případná ztráta z prodeje cenných papírů nesnižuje celkový daňový základ. Např. OSVČ má zisk ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 540 tisíc Kč a dosáhne v roce 2013 ztrátu z prodeje cenných papírů ve výši 21 tisíc Kč. Daňovým základem bude částka 540 tisíc Kč, ztráta z prodeje cenných papírů nesnižuje celkový daňový základ. Obdobně se postupuje u zaměstnance.
 • Ziskové a ztrátové transakce z prodeje cenných papírů se vzájemně započítávají. Jestliže dosáhne občan během roku z prodeje některých cenných papírů zisku 90 tisíc Kč a některých ztrátu 40 tisíc Kč, tak celkových daňovým základem dle § 10 zákona o dani z příjmu bude částka 50 tisíc Kč (90 tisíc - 40 tisíc).

Proč by jste si měli hlídat časový test?

Úspěšnost z prodeje cenných papírů ovlivňuje nejenom rozdíl mezi příjmy a výdaji, ale rovněž i případná zaplacená daň z příjmu. Proto je potřeba při plánování prodeje cenných papírů zakalkulovat i případnou daň z příjmu fyzických osob. Zvláště v roce 2014, kdy se prodlužuje časový test ze šesti měsíců na tři roky.