Pokud investujete v období od 3.4.2017 do 3.7.2017 do Prvého realitného fondu   pod specifickým symbolem 91100 na 1100 dní, získáte z čisté investice minimální výnos 9%! 

Výhody akce

  • neustálý přístup ke své investici
  • možnost i vyššího zhodnocení než 9% pokud reálný výnos investice za 1100 dní bude vyšší
  • nabízíme osobní přístup v jednání a přizpůsobíme se Vašim potřebám
  • nulová daň z výnosu pro fyzické osoby při dodržení doby investování na 3 roky
  • vyvážený vztah k riziku 
  • v případě předčasného vyplacení máte nárok na aktuální zhodnocení investice ke dni jejího vyplacení
  • výhody akce Vám zůstanou zachovány i v případě částečného vyplacení investice

____________________________________________________________________________________________

Variabilní symbol:   rodné číslo/IČO
Specifický symbol:  91100
Vstupní poplatek:   3 %
Výstupní poplatek: 0 %

____________________________________________________________________________________________

DOKUMENTY K JARNÍ AKCI:

VEŘEJNÝ PŘÍSLIB 

________________________________________________________________  

Trvání akce: 3.4.2017 do 3.7.2017

Termíny představují data vydání cenných papírů, ne data připsání finančních prostředků na účet fondu.

Pro více informací nás kontaktujte dříve, než akce skončí!

VOLEJTE NA: 

+420 234 768 015 

nebo pište na info@abeva.cz 

Zaregistrujte se a my Vás budeme co nejdříve kontaktovat s kompletními informacemi.
Upozornění: Hodnota investice do podílového fondu se může také snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. Se statutem, prodejním prospektem a klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, správ. spol., a. s. (Dále jen "IAD") v českém jazyce se můžete seznámit v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.cz. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu Prvý realitný fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství na účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitný fond má minimálně 85% majetku nepřetržitě investovaného do podílových listů fondu Prvý realitný fond.

Jméno: * Příjmení: *
E-mail: * Telefon: *
Finanční konzultant: (Pokud jste již v kontaktu se zaměstnancem společnosti Abeva Consulting s.r.o., uveďte zde jeho jméno.)